50 TỪ VỰNG TIẾNG ANH VỀ TRÁI CÂY (PHẦN 2)

Từ vựng tiếng Anh về trái cây là chủ đề khá quen thuộc, gần gũi với trẻ.

 1. Granadilla: /,grænə’dilə/: dưa Tây
 2. Cantaloupe: /’kæntəlu:p/: dưa vàng
 3. Honeydew: /’hʌnidju:/: dưa xanh
 4. Malay apple: /mə’lei ‘æpl/: điều
 5. Star apple: /’stɑ:r ‘æpl/: vú sữa
 6. Almond: /’a:mənd/: quả hạnh
 7. Chestnut: /´tʃestnʌt/: hạt dẻ
 8. Honeydew melon: /’hʌnidju: ´melən/: dưa bở ruột xanh
 9. Blackberries: /´blækbəri/: mâm xôi đen
 10. Raisin: /’reizn/: nho khô
 11. Broccoli: /ˈbrɒk.əl.i/: Bông cải xanh
 12. Artichoke: /ˈɑː.tɪ.tʃəʊk/: Atiso
 13. Celery: /ˈsel.ər.i/: Cần tây
 14. Pea: /piː/: Đậu Hà Lan
 15. Fennel” /ˈfen.əl/: Thì là
 16. Asparagus: /əˈspær.ə.ɡəs/: Măng tây
 17. Leek: /liːk/: Tỏi tây
 18. Beans: /biːn/: Đậu
 19. Horseradish: /ˈhɔːsˌræd.ɪʃ/: Cải ngựa
 20. Corn: /kɔːn/: Ngô (bắp)

 21. Lettuce: /ˈlet.ɪs/: Rau diếp
 22. Beetroot: /ˈbiːt.ruːt/: Củ dền
 23. Mushroom: /ˈmʌʃ.ruːm/: Nấm
 24. Squash: /skwɒʃ/: Bí
 25. Cucumber: /ˈkjuː.kʌm.bər/: Dưa chuột (dưa leo)
 26. Potato: /pəˈteɪ.təʊ/: Khoai tây
 27. Garlic: /ˈɡɑː.lɪk/: Tỏi
 28. Onion: /ˈʌn.jən/: Hành tây
 29. Green onion: /ˌɡriːn ˈʌn.jən/: Hành lá
 30. Tomato: /təˈmɑː.təʊ/: Cà chua
 31. Marrow: /ˈmær.əʊ/: Bí xanh
 32. Radish: /ˈræd.ɪʃ/: Củ cải
 33. Bell pepper: /ˈbel ˌpep.ər/: Ớt chuông
 34. Hot pepper: /hɒt, pep.ər/: Ớt cay
 35. Carrot: /ˈkær.ət/: Cà rốt
 36. Pumpkin: /ˈpʌmp.kɪn/: Bí đỏ
 37. Watercress: /ˈwɔː.tə.kres/: Cải xoong
 38. Yam: /jæm/: Khoai mỡ
 39. Sweet potato: /ˌswiːt pəˈteɪ.təʊ/: Khoai lang
 40. Cassava root: /kəˈsɑː.və, ruːt/: Khoai mì
 41. Herbs/ rice paddy leaf: /hɜːb/: Rau thơm
 42. Wintermelon: Bí đao
 43. Ginger: /ˈdʒɪn.dʒər/: Gừng
 44. Lotus root: Củ sen
 45. Turmetic: Nghệ:
 46. Kohlrabi: /ˌkəʊlˈrɑː.bi/: Su hào
 47. Knotgrass: Rau răm
 48. Mint leaves: Rau thơm (húng lũi)
 49. Coriander: /ˌkɒr.iˈæn.dər/: Rau mùi
 50. Water morning glory: Rau muống

Xem thêm: 50 TỪ VỰNG TIẾNG ANH VỀ TRÁI CÂY (PHẦN 1)

Học tiếng anh online hiệu quả nhất

Học 1 kèm 1 – Đăng ký ngay nào!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *